Kontakty

 
  Tel.: 722 605 177
  E-mail: obchod@e-oleje.com
 
 
 

Kategorie

 

Seznam výrobců

 
  CASTROL
 
  CRC
 
  ELF
 
  ELKALUB
 
  ENI (AGIP)
 
  EUROLUB
 
  MOBIL
 
  MOLYDUVAL
 
  MOTOREX
 
  PARAMO
 
  PEAT SORB
 
  ROWE
 
  TOTAL
 
 
 
 
 
 
 

Reklamační řád

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a REKLAMACE 


Reklamační řád

 

Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou spotřebitelé uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti DECKENBACH CZ,s.r.o., Zelená 273, 37001 Homole, IČ: 61682241, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9073, (dále jen prodávající). Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí stav, kdy je zboží přijato od přepravce nebo vyzvednuto na poště.

Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění.

Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena. Pokud se tak stane, zásilku nepřijme a s doručovatelskou společností sepíše reklamační protokol. Poté kontaktuje naši společnost a bude mu doručeno zboží nové. K reklamačnímu protokolu je nutné doložení případných fotografií viditelně dokazujících poškození zboží.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na kterékoliv provozovně prodávajícího. Nákup zboží musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou a musí prodávajícímu poskytnout dostatek informací potřebných k posouzení jeho reklamace, zejména údaje o způsobu použití výrobku a podmínek užívání, či provozu.

Zboží prodávané prodávajícím je určeno výhradně pro odborné užití ve strojích, mechanismech nebo ostatních výrobcích nebo technologiích, kde jejich provozovatel či výrobce svými technickými předpisy nebo požadavky užití takového zboží předepsal nebo povolil. Jiné užití zboží není dovoleno a vylučuje odpovědnost prodávajícího za vady i vzniklou škodu. Proto je bezpodmínečně nutné při reklamaci doložit způsob a podmínky užití reklamovaného výrobku dostatečnými podpůrnými doklady.

Vady zboží spočívající v jiném plnění, neodpovídajícím provedení výrobku, lze řádně uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost a na zjevné vady spočívající v úplnosti, celistvosti a množství, které musí být vytčeny okamžitě při převzetí zboží.

Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady, musí prodávajícímu předložit:
– vadné zboží, fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží)
– doklad odborného užití (je-li vyžadován).

Prodávající je povinen s kupujícím sepsat „reklamační protokol“, který je současně dokladem o přijetí reklamace. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn vždy v záruční době.

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od data nabytí zboží nebo do uplynutí maximální doby expirace (spotřeby). Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho běžným opotřebením.

Pokud se na základě posouzení reklamace reklamačním technikem, výrobcem nebo soudním znalcem zjistí, že reklamace byla neoprávněna (že závada vznikla špatným použitím apod.) naúčtuje prodávající kupujícímu náklady na zjištění závady a oprávněnosti reklamace. Kupující je povinen uhradit takto vzniklé náklady nejpozději do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Veškeré reklamace je třeba vyřídit prostřednictvím našeho reklamačního oddělení za použití e-mailu : reklamace@deckenbach.cz

 

s textem:


"Jednostranně odstupuji od smlouvy č. …..(číslo objednávky) ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na tento účet …………………….." Datum a podpis

 

Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Prodávajícím v souladu s § 20d a násl. Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 6. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny